Department of Business Administration

BBA

BBA, Fall Semester 2021 (Batch 1 – AIS) (Batch 1 – HRM) (Batch 2) (Batch 3) (Batch 4) (Batch 5) (Batch 7)

BBA, Spring Semester 2021 (Batch 1)  (Batch 2) (Batch 3) (Batch 4) (Batch 5)

BBA, Fall Semester 2020 (Batch 1) (Batch 2) (Batch 3) (Batch 4) (Batch 5)

BBA, Spring Semester 2020 (Batch 1) (Batch 2) (Batch 3) (Batch 4)

BBA, Fall Semester 2019 (Batch 1) (Batch 2) (Batch 3)

BBA, Spring Semester 2019 (Batch 1) (Batch 2)

BBA, Fall Semester 2018 (Batch 1)

MBA

MBA, Thesis/Dissertation (Batch 1, 2 & 3)

MBA, Spring Semester 2021 (Details)

MBA, Fall Semester 2020 (Batch 1 – EBM) (Batch 3) (Batch 4 – EBM) (Batch 4 – FIN) (Batch 4 – HRM) (Batch 5)

MBA, Spring Semester 2020 (Batch 1 – HRM) (Batch 1 – MKT) (Batch 1  – SCM) (Batch 3) (Batch 4)

MBA, Fall Semester 2019 (Batch 1) (Batch 1&2) (Batch 2) (Batch 3)

MBA, Spring Semester 2019 (Batch 1) (Batch 2)

MBA, Fall Semester 2018 (Batch 1)

Department of Computer Science and Engineering

B.Sc in CSE

CSE, Fall Semester 2021 (3 Regular) (4 Regular)

CSE, Fall Semester 2020 (3 Regular) (4 Regular) (5 Regular)

CSE, Spring Semester 2020 (1&2 Regular) (1&2 Diploma) (3 Regular) (4 Regular) (4 Diploma)

CSE, Fall Semester 2019 (1&2 Regular) (1&2 Diploma) (3 Regular)

CSE, Spring Semester 2019 (2 Regular) (2 Diploma)

CSE, Fall Semester 2018 (1 Regular) (1 Diploma)